Sahipli Hayvanın Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞIKAYETTE BULUNAN :

ADRES :
TEL :

ŞÜPHELİLER : 1-

ADRES
2-

KONUSU : Sahipli köpeğimin çalınması (öldürülmesi ya da yaralanması ) nedeniyle sanıkların önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması

SUÇ DAYANAĞI : TCK 151/2

SUÇ TARİHİ : ……..

AÇIKLAMALAR :

1- …OLAYI KISACA BURADA ANLATIN…………….

Ekli fotoğraflar ve tanıklarımız durumun kim tarafından yapıldığını ispat etmektedir.. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir. Sayın savcılıkça dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. Sahipli olduğum , aşı karneleri ve tüm sağlık raporları ( varsa faturası) bulunan köpeğim..adlı şahıs tarafından öldürülmüştür ( yaralanmıştır , zarara uğratılmıştır vs vs vs) . Olaya bizzat şahit olan kişiler vardır. ….

2-). 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir :

TCK 151/2 maddesine göre :

Mala zarar verme
MADDE 151. –

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

3- Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :
“ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Karar
EK : VALİLİK GENELGESİ

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların itlafı ya da bir yerden götürülmesi değil korunması esas alınmıştır. Kaldıki bu köpek sahiplidir ve kimseye zarar vermemiştir.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
MADDE 6. – ………..
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”
Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Yasa çıkalı bir yıldan fazla olmuştur.

DELİLLER :

1- TCK md 151/2 ( Eklidir )
2- İçişleri bakanlığı genelgesi ( Eklidir )
3- Valilik kanalıyla Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca il ve ilçelere gönderilen genelge ( Eklidir )
4- 5199 sayılı yasa ( Eklidir )
5- 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Yasa ( Eklidir )
6- Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
7- ( Varsa ) otopsi raporu ( Eklidir )
8- Tanıklar

……………… ( Tanık isim ve adresleri mümkünse o yöredeki mühim kişiler olmasını sağlayınız)

SONUÇ VE İSTEM :
Gereğinin yapılmasını , konunun TCK da düzenlenen önödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve (belediye başkanının görevden alınma izninin içişleri bakanlığına duyurulmasını ) , şüpheli kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep ederim. 16,08,2005

Saygılarımla,
……..
Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)

sirin-hayvan-resimleri Sahipli Hayvanın Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

Bir yanıt yazın