Apartman Bahçesinde Hayvan Beslemek Yasak Mı ?

Hayvan sever olmak güzeldir fakat bu sevgimiz diğer insanların haklarını yok saymamız anlamına gelmez, komşuluk hakları kanunla belirtilmiştir. Bazılarımız bu sevgimizi abartıp bize ait olmayan ortamaları da kullanarak diğer insanların hayatlarını zorlaştırabilmektedir.Özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için bahçelerinde kullanılması işleri iyice zorlaştırmaktadır.
Bu durumda yasal süreç ve kanun şöyledir.
Öncelikle yönetim planınızda, bu hususta bir düzenleme olup olmadığını inceleyiniz. Eğer var ise, hayvan beslenmesi ,diğer kat maliklerine rahatsızlık vermese dahi mümkün değildir. Yönetim planında böyle bir düzenleme yok ise dahi, duyulan  rahatsızlıktan dolayı dava açılması yine de mümkündür.
Hatta tüm davalara uyarılara rağmen bu rahatsızlık devam ederse katınızın dahi satışı mahkemece zorunlu kılınabilir şöyle ;

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ:

MADDE 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden istiyebilirler. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer katmaliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dâva açılmasına katmalikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu dâvayı açmak istemezse, dâvayı öteki kat malikleri açar ve dâvalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, dâvayı açmış olankat maliklerine, arsa payları oranında devrolunur.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcutfarz edilir:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi

golden-rotweiller-köpek Apartman Bahçesinde Hayvan Beslemek Yasak Mı ?

Bir yanıt yazın