Apartman Bahçesinde Hayvan Beslemek Yasak Mı ?

Hayvan sever olmak güzeldir fakat bu sevgimiz diğer insanların haklarını yok saymamız anlamına gelmez, komşuluk hakları kanunla belirtilmiştir. Bazılarımız bu sevgimizi abartıp bize ait olmayan ortamaları da kullanarak diğer insanların hayatlarını zorlaştırabilmektedir.Özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için bahçelerinde kullanılması işleri iyice zorlaştırmaktadır.
Bu durumda yasal süreç ve kanun şöyledir.
Öncelikle yönetim planınızda, bu hususta bir düzenleme olup olmadığını inceleyiniz. Eğer var ise, hayvan beslenmesi ,diğer kat maliklerine rahatsızlık vermese dahi mümkün değildir. Yönetim planında böyle bir düzenleme yok ise dahi, duyulan  rahatsızlıktan dolayı dava açılması yine de mümkündür.
Hatta tüm davalara uyarılara rağmen bu rahatsızlık devam ederse katınızın dahi satışı mahkemece zorunlu kılınabilir şöyle ;

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ:

MADDE 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden istiyebilirler. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer katmaliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dâva açılmasına katmalikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu dâvayı açmak istemezse, dâvayı öteki kat malikleri açar ve dâvalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, dâvayı açmış olankat maliklerine, arsa payları oranında devrolunur.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcutfarz edilir:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi

golden-rotweiller-köpek

Sahipli Hayvanın Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞIKAYETTE BULUNAN :

ADRES :
TEL :

ŞÜPHELİLER : 1-

ADRES
2-

KONUSU : Sahipli köpeğimin çalınması (öldürülmesi ya da yaralanması ) nedeniyle sanıkların önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması

SUÇ DAYANAĞI : TCK 151/2

SUÇ TARİHİ : ……..

AÇIKLAMALAR :

1- …OLAYI KISACA BURADA ANLATIN…………….

Ekli fotoğraflar ve tanıklarımız durumun kim tarafından yapıldığını ispat etmektedir.. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir. Sayın savcılıkça dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. Sahipli olduğum , aşı karneleri ve tüm sağlık raporları ( varsa faturası) bulunan köpeğim..adlı şahıs tarafından öldürülmüştür ( yaralanmıştır , zarara uğratılmıştır vs vs vs) . Olaya bizzat şahit olan kişiler vardır. ….

2-). 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir :

TCK 151/2 maddesine göre :

Mala zarar verme
MADDE 151. –

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

3- Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :
“ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Karar
EK : VALİLİK GENELGESİ

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların itlafı ya da bir yerden götürülmesi değil korunması esas alınmıştır. Kaldıki bu köpek sahiplidir ve kimseye zarar vermemiştir.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
MADDE 6. – ………..
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”
Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Yasa çıkalı bir yıldan fazla olmuştur.

DELİLLER :

1- TCK md 151/2 ( Eklidir )
2- İçişleri bakanlığı genelgesi ( Eklidir )
3- Valilik kanalıyla Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca il ve ilçelere gönderilen genelge ( Eklidir )
4- 5199 sayılı yasa ( Eklidir )
5- 2003/6168 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Yasa ( Eklidir )
6- Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
7- ( Varsa ) otopsi raporu ( Eklidir )
8- Tanıklar

……………… ( Tanık isim ve adresleri mümkünse o yöredeki mühim kişiler olmasını sağlayınız)

SONUÇ VE İSTEM :
Gereğinin yapılmasını , konunun TCK da düzenlenen önödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve (belediye başkanının görevden alınma izninin içişleri bakanlığına duyurulmasını ) , şüpheli kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep ederim. 16,08,2005

Saygılarımla,
……..
Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)

sirin-hayvan-resimleri

Apartmanda Köpek Beslemek Yasak Mı ?

Apartmanda Köpek Besleme Hukuku:

Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslemesi mümkün değildir.Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı haldeyse Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etmeme koşulunun oluşması gerekir.Yönetim planında böyle bir yasak yoksa besleyebilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta aslolan yönetim planıdır.
Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.
Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekan veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır.
Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat malıklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir.
Rahatsızlık somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilen bir bilir kişi tarafından tespit edilir.

YÖNETİM PLANI:
Oturduğunuz apartman veya sitenin inşaatı bitirilip yapı kullanma izin belgesi alma aşamında oluşturulan ve yöneticiniz ile bir örneğinin bağlı bulunduğunuz kaymakamlık tapu sicil müdürlüğünde bulunan matbuu bir belgedir.
Apartman yönetim planı ile apartman genel kurul kararlarını karıştırmayınız.

köpek