Apartman Bahçesinde Hayvan Beslemek Yasak Mı ?

Hayvan sever olmak güzeldir fakat bu sevgimiz diğer insanların haklarını yok saymamız anlamına gelmez, komşuluk hakları kanunla belirtilmiştir. Bazılarımız bu sevgimizi abartıp bize ait olmayan ortamaları da kullanarak diğer insanların hayatlarını zorlaştırabilmektedir.Özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için bahçelerinde kullanılması işleri iyice zorlaştırmaktadır.
Bu durumda yasal süreç ve kanun şöyledir.
Öncelikle yönetim planınızda, bu hususta bir düzenleme olup olmadığını inceleyiniz. Eğer var ise, hayvan beslenmesi ,diğer kat maliklerine rahatsızlık vermese dahi mümkün değildir. Yönetim planında böyle bir düzenleme yok ise dahi, duyulan  rahatsızlıktan dolayı dava açılması yine de mümkündür.
Hatta tüm davalara uyarılara rağmen bu rahatsızlık devam ederse katınızın dahi satışı mahkemece zorunlu kılınabilir şöyle ;

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ:

MADDE 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden istiyebilirler. Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer katmaliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dâva açılmasına katmalikleri kurulunca karar verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu dâvayı açmak istemezse, dâvayı öteki kat malikleri açar ve dâvalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, dâvayı açmış olankat maliklerine, arsa payları oranında devrolunur.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcutfarz edilir:

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dâva takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi

golden-rotweiller-köpek

Apartmanda Köpek Beslemek Yasak Mı ?

Apartmanda Köpek Besleme Hukuku:

Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslemesi mümkün değildir.Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı haldeyse Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etmeme koşulunun oluşması gerekir.Yönetim planında böyle bir yasak yoksa besleyebilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta aslolan yönetim planıdır.
Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.
Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekan veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır.
Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat malıklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir.
Rahatsızlık somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilen bir bilir kişi tarafından tespit edilir.

YÖNETİM PLANI:
Oturduğunuz apartman veya sitenin inşaatı bitirilip yapı kullanma izin belgesi alma aşamında oluşturulan ve yöneticiniz ile bir örneğinin bağlı bulunduğunuz kaymakamlık tapu sicil müdürlüğünde bulunan matbuu bir belgedir.
Apartman yönetim planı ile apartman genel kurul kararlarını karıştırmayınız.

köpek